లక్ష్మీనగర్ స్కూల్ లో విజిట్ చేస్తున్న మున్సిపల్ చైర్మన్ తమ్మినేని గీతాసాగర్ గారు, కమీషనర్ శ్రావన్ కుమార్ గారు

లక్ష్మీనగర్ స్కూల్ లో విజిట్ చేస్తున్న మున్సిపల్ చైర్మన్ తమ్మినేని గీతాసాగర్ గారు, కమీషనర్ శ్రావన్ కుమార్ గారు