పచ్చదనం పరిశుభ్రత ఆముదాలవలస పట్టణం. "పురసేవ" ప్రజలకు-ప్రభుత్వానికి మధ్య వారధి...పురసేవ యాప్ ద్వారా మీ యొక్క సమస్యలను మునిసిపల్ కార్యాలయానికి తెలియజేసి సమస్యలను త్వరితముగా పరిష్కరించుకోండి